Regulamin

Regulamin
Regulamin niniejszy zawiera zasady działania Sklepu Internetowego www.vicam.pl będącego własnością firmy PPHU VICAM PIOTR ZIELENKIEWICZ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zaułek Rogoziński 7/28 prowadzącą działalność w sklepie przy ul. Reymonta 1 we Wrocławiu, zarejestrowanym przez Prezydenta Wrocławia w rejestrze działalności gospodarczej pod nr 171774 NIP:895-160-69-99 zwany dalej SPRZEDAJĄCYM.

KUPUJĄCY
1. Każda osoba dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym www.vicam.pl ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem i postępowania z jego regułami.
2. Dokonanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
3. Z oferty mogą korzystać osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z powyższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep Internetowy www.vicam.pl jedynie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.vicam.pl.
2. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza, w treści którego należy wpisać:
• dane osobowe,
• numer telefonu,
• e-mail,
• adres na który ma być dostarczony zamówiony towar.
3 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub zamówienia, których nie uda się potwierdzić.
4. Klient w momencie przyjmowania przesyłki w miarę możliwości powinien sprawdzić jej stan i w przypadku widocznych uszkodzeń, zalania odmówić odbioru przesyłki.
5. W przypadku niezgodności towaru lub towarów, bądź uszkodzeń powstałych w czasie transportu powinien złożyć reklamację w formie pisemnej na adres firmy VICAM. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
6. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.
7. Sprzedający akceptuje następujące formy płatności:
• przedpłatę przelewem na wskazany rachunek bankowy
• gotówka przy odbiorze
• za pomocą platnosci.pl

KOSZTY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 24h do 21 dni, od chwili otrzymania płatności za zamówienie (w praktyce czas ten wynosi 1-2 dni, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
2. Koszty przesyłki zamówionego towaru lub towarów ponosi zamawiający w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy towaru lub towarów.
3. Z przyczyn logistycznych przedmioty wielkogabarytowe wysyłane są pojednczo. Pozostałe zamówione przedmioty wysyłane są w odzielnych paczkach.
4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy, w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. Nr 22, poz. 271). W takim przypadku Klient jest zobowiązany przesłać zamówiony towar lub towary zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedającego.
2. Po doręczeniu zwracanego towaru następuje procedura weryfikująca:
- pracownik firmy weryfikuje zgodność zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży,
- zostaje sporządzony dokument korygujący (faktura korygująca VAT lub zwrot ze sprzedaży detalicznej) który zostaje wysłany do nabywcy. Nabywca ma obowiązek odesłania lub dostarczenia podpisanego czytelnie dokumentu korygującego do Sprzedającego.
3. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, pieniądze będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego Sprzedającego na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 21 dni licząc od daty dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedającego (decyduje data listu przewozowego z firmy spedycyjnej). Koszt transportu pokrywa Sprzedający w kwocie najtańszego z możliwych sposobów dostarczenia zakupionego produktu. Sprzedający może odebrać towar również swoim transportem, po uzgodnieniu z Kupującym.

GWARANCJA
1. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesłania Kupującemu bezwadliwego towaru pokrywa sklep.
2. Klient, może wybierać między naprawą, wymianą, obniżeniem ceny a odstąpieniem od umowy.
3. Do przesyłanego do nas towaru należy dołączyć oryginał rachunku. Towar należy przesłać na adres Sprzedającego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanych zasadach, które będą obowiązywały od chwili umieszczenia ich na stronie www.vicam.pl.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883).